نکاتی در مورد بارداری و زنان
یکشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1387
تغذ یه در دوران بارداری
تغذ یه در دوران بارداری

از دیرباز تا بحا ل ، رژیم عذایی زنان باردار همیشه مورد بحث بوده است . برخی تأ کید بیشتری بر مصرف پروتئین دارند ، برخی بر کالری در یافتی اصرارمی ورزند ، عده ای ویتا مینها را مهم تر می دانند ولی آنچه مورد توافق همه ی محققین و همچنین افراد عادی می باشد اینست که خانم حامله باید بهتر از حا لت عادی غذا میل کند .

طی یک حا ملگی طبیعی و یک قلو ، افزایش وزن طبیعی حداقل 9 کیلو گرم می باشد ( 12-9 کیلو گرم طبیعی است ) .عدم افزایش وزن خانم باردار تا انتها ی بارداری ، یک علامت هشدار دهنده ای می باشد . تحقیقات نشان داده است  که وزن هنگام تولد نوزاد رابطه ی مستقیمی با افزایش وزن مادر در طول بارداری دارد . البتّه وزن مادر قبل از بارداری نیزاهمیت دارد .

شرایط تغذیه ای خانم باردار در شرایط زیربیشتر بحرانی است :

1-     سن او کمتر از 16 سال باشد.

2-     وضعیت اقتصادی بدی داشته باشد.

3-     درطی 2 سا ل ، سومین حاملگی او باشد .

4-     حاملگی قبلی او رضایت بخش نبوده است .

5-     به خاطر وجود یک بیماری ، تحت رژیم غذایی خاصی است .

6-     کسی که فقط از یک نوع غذا استفاده می کند .

7-     اعتیاد به سیگار ،مشروبات الکلی و یا مواد مخدر داشته باشد .

8-     قبل از بارداری بیش ا ز حد لاغر بوده است .

9-     کم خونی داشته باشد .

10- افزایش وزن او در هر ماه از ثلث دوم و سوم بارداری کمتر از یک کیلو گرم باشد .