X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
نکاتی در مورد بارداری و زنان
دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1387
بررسی تاثیر روش زایمان بر الگوی شیردهی

بررسی تاثیر روش زایمان بر الگوی شیردهی مادران

   مقدمه:

   در کشورما به دلایل مختلف میزان انجام سزارین بیش از حد استاندارد بوده و بیشترین میزان را در بین کشورها دارا می باشد. روش زایمان بوسیله ی سزارین علاوه بر مشکلات بالفعل از قبیل  عفونت و عوارض داروهای هوشبری می تواند عوارض بالقوه ای نیز در آینده برای ما در و کودک داشته باشد که از جمله نیاز به انجام سزارین در حاملگی های بعدی و همچنین تاثیر بر وضعیت الگوی شیردهی مادر که یکی از عوامل موثر بر سلامت کودک می باشد نمونه هایی از این عوارض است . لذا این پژوهش به منظور بررسی تاثیر روش زایمان به طریقه طبیعی یا سزارین  بر الگوی شیردهی مادران پس از زایمان انجام شده است.

روش بررسی :

    این پژوهش نوعی پژوهش مقطعی مقایسه ای است که در آن 250 نفر از مادران دارای کودک زیر یک سال که مراکز بهداشتی درمانی گناباد مراجعه نموده اند به طور تصادفی انتخاب وبا پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه الگوی شیردهی و وضعیت زایمان آنها از نظر روش طبیعی  یا سزارین مورد بررسی قرار گرفته اند و سپس کلیه داده ها با برنامه spss و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج :

    روش زایمان 2/39 درصد از مادران به روش سزارین و 8/60 درصد به روش طبیعی بود. 14 درصد از مادران مورد بررسی شاغل و86%  غیر شاغل بوده اند. از نظر سطح سواد بطور کلی 44% از مادران سواد دیپلم ویا بالاتراز دیپلم داشتند اما میزان سواد دیپلم و بالاتر در زنان سزارین شده 84/57% و در زنان زایمان کرده به روش طبیعی 45/34% بود که آزمون کای اسکویر تفاوت معنی داری بین دو گروه را نشان داد. از نظر الگوی شیردهی 32/84% کودکانی که به روش سزارین و 22/91% کودکانی که به روش طبیعی به دنیا آمده بودند از شیر مادر استفاده می کردند. میزان استفاده از شیر مصنوعی در کودکان سزارین شده 68/15% اما در کودکان بدنیا آمده به روش طبیعی 78/8% بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت (02/0>p). از نظر شروع زود رس غذای کمکی ، استفاده از بطری و میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر تفاوت معنی داری وجود نداشت. قطع کامل شیردهی در مادران سزارین شده حدود سه برابر مادرانی بود که بطور طبیعی زایمان کرده بودند.

 بحث ونتیجه گیری :

   روش زایمان به طریقه سزارین علاوه بر خطراتی که می تواند برای مادران داشته باشدمی تواند بر الگوی شیردهی مادرپس از پس از زایمان نیز داشته باشد و سلامت کودک را نبز تحت تاثیر قرار دهد.هرچندمتاسفانه مادران باسطح سواد بیشتر متقاضی سزارین میباشند که برنامه ریزی مناسب جهت کاهش سزارین های غیر ضروری و کمک به ارتقاء سلامت مادر و کودک یکی از اقدامات اساسی برنامه های بهداشت مادرو کودک می باشد.